Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

Văn bản pháp luật

Tên / Số / ký hiệu : QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
Loại văn bản / tài liệu  QUYẾT ĐỊNH
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực  THÀNH LẬP DOANH NGIỆP
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Download
Trích dẫn nội dung

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:337/QĐ-BKH                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23 tháng 01 năm 2007 của thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

 

Điều 2. Giao Tổng cục thống kê phối hợp vói các đơn vị có liên quan:

–         Hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện theo đúng Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

–         Theo dõi tình hình thực hiện, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam khi cần thiết.

 

Điều 3. Các Ông Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG

Đã ký

Võ Hồng Phúc

 


HỆ THỐNG NGÀNH

 

A: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

01:  NÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN

 

2/5 - (1 vote)

Mọi chi tiết về Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : [email protected]

Bài viết liên quan :

Không có comment nào !

Để lại một trả lời