Quy định về vấn đề góp vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có nguồn vốn được góp từ các thành viên của công ty. Dưới đây Luật Bravolaw chia sẻ những quy định cơ bản của Luật Doanh Nghiệp về vấn đề góp vốn đối với loại hình doanh nghiệp này:

A. Vốn điều lệ là gì?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 48 Luật Doanh Nghiệp, vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

B. Hình thức góp vốn như thế nào?

Khoản 2 Điều 48 Luật Doanh Nghiệp quy định rõ rằng thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

C. Trường hợp thành viên sau thời hạn quy định mà vẫn chưa góp đủ số vốn cam kết sẽ được xử lý như thế nào?

Khoản 3 và 4 Điều 48 Luật doanh nghiệp quy định về trường hợp trên như sau:

 1. Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;
 2. Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;
 3. Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.

→ Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

D. Khi nào công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho các thành viên?

Khoản 5 Điều 48 ghi rõ tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 2. Vốn điều lệ của công ty;
 3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;
 4. Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên;
 5. Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
 6. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

E. Trường hợp phần vốn góp bị mất sẽ được xử ký như thế nào?

Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.

D. Khi nào công ty phải lập sổ đăng ký thành viên?

Khoản 1 Điều 49 Luật Doanh Nghiệp quy định công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 2. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;
 3. Phần vốn góp, giá trị vốn đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;
 4. Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;
 5. Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.

Lưu ý: Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Mọi chi tiết về Quy định về vấn đề góp vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Dia Chi Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Dien Thoai Hotline : 1900 6296

Email Email : ceo@bravolaw.vn

Không có comment nào !

Để lại một trả lời