Thành lập công ty tron gói trong 03 ngày

Giám Đốc/Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH 2 Thành Viên

Giám Đốc/Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH 2 Thành Viên

Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, nhân danh doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Vậy tiêu chuẩn để lựa chọn Giám đốc/ Tổng Giám đốc trong công ty TNHH 2 thành viên như thế nào? Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/ Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật ra sao?. Cùng Luật Bravolaw tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

2. Quy định về Giám đốc Tổng Giám đốc của công ty TNHH 2 thành viên

Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc”.

 Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Khoản 1 Điều 63 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Như vậy, Giám đốc, Tổng Giám đốc công ty là thành phần quan trọng trong cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty TNHH 2 thành viên. Đó là người  trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trước Hội đồng thành viên công ty.

3. Điều kiện trở thành Giám đốc, Tổng Giám đốc công ty TNHH

Điều 64 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về điều kiện làm Giám đốc, Tổng Giám đốc như sau:

  • Không thuộc các đối tượng không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
  • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định;
  • Đối với doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước thì Giám đốc, Tổng Giám đốc ngoài việc đáp ứng các điều kiện trên thì không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của nhà nước tại công ty mẹ.

4. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng Giám đốc công ty TNHH

Khoản 2 Điều 63 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

h) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

i) Kiến nghị phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

k) Tuyển dụng lao động;

l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, hợp đồng lao động.”

Bên cạnh những quyền và nghĩa vụ trên thì Giám đốc, Tổng Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên có trách nhiệm:

  • Thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;
  • Trung thành với lợi ích của công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp mà người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối;
  • Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
  • Giám đốc/ Tổng Giám đốc không được tăng tiền lương, trả lương khi công ty không có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.

Trên đây là tư vấn của Luật Bravolaw xin được thông tin đến quý khách. Nếu còn vướng mắc hoặc cần sự hỗ trợ pháp lý khác quý khách vui lòng liên hệ thông tin dưới đây để có thể được giải đáp nhanh nhất.

Rate this post
Exit mobile version