Thành lập công ty tron gói trong 03 ngày

Vốn pháp định là gi? Những ngành nghề nào cần vốn pháp định?

Những ngành nghề cần vốn pháp định khi đăng ký thành lập công ty

Vốn pháp định theo luật doanh nghiệp 2014

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định, mà nó được xem là có thể thực hiện được dự án khi thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

ốn pháp định là gi? Những ngành nghề nào cần vốn pháp định?

Những nghành nghề yêu cầu vốn pháp định theo quy định của nhà nước:

Thành lập ngân hàng , quỹ tín dụng (Vốn pháp định của ngân hàng)

Thực hiện theo Nghị đinh 10/2011/NĐ-CP  ngày 26/01/2011 Sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành về Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.

Cụ thể như sau:

– NHTM nhà nước, NHTM cổ phần, NH liên doanh, NH 100% vốn nước ngoài, NH đầu tư, NH hợp tác, quỹ tín dụng nhân dân TW: Vốn pháp định 3000 tỷ VNĐ

– Chi nhánh NH nước ngoài: Vốn pháp định 15 triệu USD

– NH chính sách, NH phát triển: Vốn pháp định 5000 tỷ VNĐ

– Qũy tín dụng nhân dân cơ sở: Vốn pháp định 0.1 tỷ VNĐ

– Hồ sơ chứng minh vốn pháp định: Giấy phép của ngân hàng nhà nước

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng:

– Công ty tài chính: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ

– Công ty cho thuê tài chính: Vốn pháp định 150 tỷ VNĐ

Kinh doanh BĐS:

Thực hiện theo Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

– Công ty kinh doanh BĐS: Vốn pháp định 6 tỷ VNĐ

– Hồ sơ chứng minh:

Hồ sơ thành lập mới:

+ Biên bản góp vốn của các cổ đông/thành viên hoặc quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức hoặc bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

+  Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải ngân sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi – bổ sung ngành – chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

+  Trường hợp vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 6 tỷ trở lên: Bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính không quá 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

+  Trường hợp vốn điều lệ hiện có của doanh nghiệp dưới 6 tỷ, doanh nghiệp nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ và kèm theo văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của doanh nghiệp.

Dịch vụ đòi nợ:

Thực hiện theoĐiều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP, ngày 14/06/2012, về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

– Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Vốn pháp định 2 tỷ VNĐ

– Hồ sơ chứng minh như sau:

+ Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân

+ Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số  tiền ký quỹ phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải toả sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ;

+  Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Dịch vụ bảo vệ:

Tài liệu căn cứ  Điều 9, NĐ 52/2008 NĐ-CP ngày 22/04/2008, Nghị định về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

– Công ty dịch vụ bảo vệ: Vốn pháp định 2 tỷ VNĐ

– Hồ sơ chứng minh vốn như sau

+ Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; hoặc quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ  sở  hữu  là  một  tổ  chức; hoặc bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

+  Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;

+  Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

Tài liệu căn cứ  Điều 3, NĐ 126/2007 NĐ-CP ngày 01/08/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Công ty kinh doanh môi giới Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ

–  Văn bản xác nhận vốn pháp định 5 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại theo quy định.

Sản xuất phim:

Căn cứ Điều 11, NĐ 54/2010 NĐ-CP ngày 21/02/2010, Quy định vhi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12

– Thành lập công ty hoạt động về sản xuất phim: Vốn pháp định 1 tỷ VNĐ

– Hồ sơ xác nhận vốn pháp định gồm:

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định 1 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại.

+  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp

Kinh doanh vận chuyển hàng không:

Căn cứ Khoản 1, Điều 8, NĐ 76/2007 NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Vận chuyển hàng không quốc tế:

– Khai thác 1-10 tàu bay: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ

– Khai thác 11-30 tàu bay: Vốn pháp định 800 tỷ VNĐ

– Khai thác  > 30 tàu bay : Vốn pháp định 1000 tỷ VNĐ

Vận chuyển hàng không nội địa:

– Khai thác 1-10 tàu bay: Vốn pháp định 200 tỷ VNĐ

– Khai thác 11-30 tàu bay: Vốn pháp định 400 tỷ VNĐ

– Khai thác  > 30 tàu bay : Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ

Chứng minh vốn:

Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định

Doanh nghiệp cảng hàng không:

Căn cứ  Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007 NĐ-CP ngày 25/05/2007 về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay.

– Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: Vốn pháp định 100 tỷ VNĐ

– Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không:

Căn cứ Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007 NĐ-CP ngày 25/05/2007, về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay.

– Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ

– Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: Vốn pháp định 10 tỷ VNĐ

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

Kinh doanh hàng không chung:

Căn cứ Khoản 2, Điều 8, NĐ 76/2007 NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

– Công ty kinh doanh về hàng không chung: Vốn pháp định 50 tỷ VNĐ

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

Dịch vụ kiểm toán:

Căn cứ Điều 5, NĐ 17/2012 NĐ-CP ngày 13/03/2012, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

– Công ty dịch vụ kiểm toán : Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ ( áp dụng kể từ ngày 1/1/2015)

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

– Ghi chú: Áp dụng đối với công ty TNHH

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất:

Căn cứ  Điều 19, Nghị định 25/2011/NĐ-CP,ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông:

– Thiết lập mạng trong phạm vi 1 tỉnh, TP trục thuộc trung ương: Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ

– Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (Phạm vi khu vực từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) : Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ

– Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (Phạm vi toàn quốc trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định 100 tỷ VNĐ

Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông:

– Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (Phạm vi khu vực từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) : Vốn pháp định 100 tỷ VNĐ

– Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (Phạm vi toàn quốc trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định 300 tỷ VNĐ

Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất:

Căn cứ Điều 20, Nghị định 25/2011/NĐ-CP,

Ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

– Có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện: Vốn pháp định 20 tỷ VNĐ

–  Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo) : Vốn pháp định 300 tỷ VNĐ

–  Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ

–  Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định

Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh:

Căn cứ Điều 21, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

–  Công ty hoạt động lĩnh vực Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh: Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ

–  Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định

Trên đây là toàn bộ các ngành nghề kinh doanh mà pháp luật Việt Nam quy định cần vốn pháp định. Bạn có thể kiểm tra xem công ty bạn dự kiến thành lập có cần vốn pháp định hay không. Nếu bạn còn thắc mắc ” vốn pháp định là gì và những vấn đề liên quan đến thành lập công ty ”  xin vui lòng liên hệ với Bravolaw qua Hotline: 1900.6296 để được tư vấn miễn phí.

Rate this post
Exit mobile version