Thành lập công ty tron gói trong 03 ngày

Mẫu đơn điều lệ công ty TNHH một thành viên mới nhất

Bạn muốn thành lập công ty TNHH, bạn đã chuẩn bị hồ sơ gần như đầy đủ hết nhưng thiếu mẫu đơn điều lệ công ty TNHH, Bravolaw sẽ cung cấp cho bạn mẫu đơn sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

 ĐIỀU LỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN……………….

      

Ông (Bà): …………………………………….(Ghi rõ họ và tên).

Sinh ngày:………………………. Dân tộc: …………………… Quốc tịch: ………………

CMND (hoặc hộ chiếu) số: …………………. cấp ngày: ……………. tại: …….………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………….

Nay quyết định thành lập  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN (dưới đây gọi tắc là Công ty) hoạt động tuân theo Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005 và các điều khoản sau đây của Bản điều lệ này.

CHƯƠNG I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi trách nhiệm

Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp

Điều 2. Tên Doanh nghiệp.

– Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: Công ty TNHH Một thành viên………………

– Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: …………………….……………………

– Tên Công ty viết tắt: ………………………………………………………………

Doanh nghiệp tham chiếu các Điều 31, 32, 33 và 34 Luật doanh nghiệp

Điều 3. Trụ sở chính và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện

– Trụ sở chính của Công ty đặt tại số : ……,đường (xóm, ấp): ……………………… phường (xã, thị trấn) : ……………………, quận (huyện) :…………………….. TPHCM.

– Chi nhánh công ty đặt tại số : , đường (xóm, ấp):…………………………………….…. phường (xã, thị trấn) : ……………., quận (huyện, thị xã) : ……….. tỉnh, thành phố……………

– Văn phòng đại diện của công ty đặt tại số : ………. , đường (xóm, ấp):……………. phường (xã, thị trấn) : ……………., quận (huyện, thị xã) : ……….. tỉnh, thành phố……………

 

Để tải mẫu đơn đầy đủ các bạn tải theo link sau: Mẫu đơn điều lệ công ty tnhh

Ngoài ra Bravolaw còn cung cấp rất nhiều mẫu đơn liên quan tới luật doanh nghiệp khác, các bạn có thẻ gọi tới số 1900 6296 hoặc để lại comment phía dưới chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn.

Bravolaw còn cung cấp nhiều dịch vụ như : thành lập công ty, xin giấy phép kinh doanh, cơ sở đủ điều kiện, đăng ký bản quyền logo

Rate this post
Exit mobile version